วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มารยาทของผู้เล่นที่ดี

  • มารยาทของผู้เล่นที่ดี    ควรมีลักษณะดังนี้
1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ
2. ควรแสดงน้ำใจที่เป็นมิตรและให้เกียรติแก่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี  เช่น การจับมือทักทายปราศรัยซึ่งกันและกัน ทั้งก่อนและหลังเล่น
3. เคารพและเชื่อฟังกรรมการผู้ตัดสินและกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. เคารพและเชื่อฟังทั้งหัวหน้าทีม  และครู อาจารย์ผู้ควบคุมอยู่เสมอ
5. มีความสุภาพเรียบร้อยไม่แสดงกิริยาอาการเย่อหยิ่ง  จองหอง  โอ้อวดต่อผู้อื่น
6. รู้จักควบคุมอารมณ์และสติได้ดี  ไม่แสดงกิริยาอาการโมโหฉุนเฉียว
7. ควรเล่นด้วยชั้นเชิงที่เหมาะสมกับการเล่น  ไม่ควรกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบผู้อื่นในทางที่ไม่ถูกต้อง  ถ้าเกิดการผิดพลาด ต้องกล่าวคำขอโทษ และให้อภัยซึ่งกันและกัน
8. เมื่อชนะไม่ควรแสดงความดีใจจนเกินไป และเมื่อแพ้ก็ไม่ควรเสียใจจนออกนอกหน้า  ต้องมีใจคอหนักแน่น  และอดทน
9. แต่งกายด้วยชุดกีฬาที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
      10.รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเล่นได้ดี ถูกต้อง  เหมาะสม
      11.รู้จักประมาณกำลัง  และความสามารถของตนเอง
      12.จะต้องเรียนรู้ระเบียบข้อบังคับ  และกฎกติกาการเล่นอย่างดี
      13.ควรฝึกทักษะพื้นฐานให้มีความชำนาญเป็พิเศษ  เพื่อช่วยในการเล่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


มารยาทของผู้ดูที่ดี   มีดังนี้
         1. ให้เกียรติแก่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายด้วยการปรบมือก่อนและหลังการแข่งขัน
        2.ให้เกียรติผู้ตัดสิน  และกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        3.ชมเชยผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่เล่นได้ดีด้วยการปรบมือ
        4.ให้เกียรติและยกย่องผู้เล่นทั้งสองฝ่าย  ทำใจให้เป็นกลาง ไม่เชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ
        5.เคารพในคำตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน  ไม่ก้าวร้าว หรือด่าทอ
        6.ไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทแก่ฝ่ายคู่ต่อสู้  หรือกรรมการเจ้าหน้าที่ใดๆ
        7.มีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพเมื่อผู้เล่นเล่นผิดพลาด
        8.มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน 
        9.มีความเลื่อมใสและศรัทธาในอุดมการณ์ของการเล่นกีฬาอย่างแท้จริง
 

3 ความคิดเห็น: